Våre tjenester

Her er alle våre tjenester. Klikk på en av tjenestene under.


Takst

Verditakst blir utarbeidet på grunnlag av befaring. Under befaringen foretar vi en oppmåling av boligens arealer og vi foretar en enkel kontroll av boligen.

Rapporten inneholder en begrenset beskrivelse av boligen, men det er i denne rapporten kun fokus på markedsprisen. Det er meget viktig å merke seg at denne rapportformen IKKE er en tilstandsrapport eller boligsalgsrapport.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport NS 3600

Boligsalgsrapporten kan som utgangspunkt brukes på alle typer boliger og fritidsboliger. Målet med Boligsalgsrapporten er å skape trygghet for selger og kjøper. Det er alltid i begge parters interesse å unngå konflikter og ha en felles forståelse for kontraktsinnholdet.

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Takstmannen vil gjennomgå hele boligen etter en detaljert sjekkliste. Boligsalgsrapporten er et verktøy som er like viktig for kjøper som selger, den synliggjøres hvilke tiltak som må forventes.


Kort om undersøkelsen vi kan gjøre for deg:

 • Vi kan sjekke all arbeid som er utført på eiendommen blant annet for å avdekke egeninnsats eller ufaglært utførelse da dette utgjør en risiko for konstruksjonsfeil.
 • Vi kan gjøre inngrep og kontrollerer i konstruksjoner som av erfaring er utsatt for fuktskader.
 • Det kan utføres en enkel vurdering av elektriske anlegg.
 • Vi måler skjevheter på alle plan.
 • Vi vurderer vannmengde på tappeutstyr i bad og kjøkken og om avløp tar unna tilført vannmengde.
 • Rømningsvei, dagslysflate og takhøyde kan vurderes ihht dagens forskriftskrav.
 • Dokumentasjon: Tilgjengelig dokumentasjonkab event gjennomgås.
 • Radon: Dokumentasjon av eventuelle målinger og eventuelle gjennomførte tiltak kan sjekkes.
 • Skredfare: Det sjekkes om boligen ligger innenfor et risikoområde.
 • Flom: Det sjekkes om boligen ligger i ett flomutsatt område.
 • Skorstein over tak sjekkes.

Det benyttes tilstandsgrader med fargekoder for å angi eventuelle byggetekniske tilstandssvekkelser.

Byggekontroll

Ved å bruke en fagkyndig byggekontrollør kan du unngå dyre overraskelser. En byggekontrollør skal påse at entreprenører og håndverkere utfører tilfredsstillende arbeid til avtalt tid og bidra til at sluttproduktet blir fagmessig godt. Tiden som blir brukt på feilrapportering anbefaler vi kunden å trekke fra på sluttoppgjøret.

Hvordan utføres byggekontroll?

 • Gjennomgang av leveringsomfang og byggekontrakt. Dette for å få kontroll med uavklarte leveranser og kostnader som må hensyntas.
 • Tilsyn ved ferdig mur.
 • Tilsyn ved lukket råbygg.
 • Tilsyn ved utvendig kledd bygg.
 • Tilsyn ved innvendig isolert og foliert bygg.
 • Tilsyn ved malerklart bygg og ved overlevering.

Uavhengig kontroll

Bakgrunn for uavhengig kontroll

Plan- og Bygningsloven har fra den 1.1.2013 innført krav til uavhengig kontroll. Dette innebærer kontroll ved utførelsen av våtrommenes fuktsikring, og kontroll av klimaskjermens lufttetthet. Videre skal prosjektering av disse områder, samt entreprenørens kvalitetssikringssystem- kontrolleres. Uavhengig kontrollør skal ha godkjenning, (lokal eller sentral) og selv ha et KS-system. Kontrollerende skal videre ha fagopplæring som svarer til fagprøve/svenneprøve og ha minimum 2 års relevant praksis.

Hva skal kontrolleres?

VÅTROM/FUKT

 • Det utføres en visuell kontroll med kompletterende målinger av slukplassering i våtrom iht. prosjekterte tegninger.
 • Tilknytning mellom membran og sluk kontrolleres.
 • Dokumenter innhentes fra utførende for godkjenning av samspill mellom materialer.

TETTHET

Dokumentasjon på utført trykktest fra Byggmesteren kontrolleres opp mot krav i TEK 10, eventuelt NS-EN 13829. Om ønskelig, kan vi stille med egen trykktest, men dette er utenom uavhengig kontroll av tiltaket. Vi utfører trykktest etter krav i NS-EN 13829 ved både over- og undertrykk, ta gjerne kontakt for pris.

Termografering

Helgeland Takst AS utfører termografering av bygg noe som avdekker feil i konstruksjoner. Byggtermografering brukes blant annet ved:

 • Kontroll av nye bygg før overlevering
 • Kjøp og salg av brukt bolig
 • Enøk-tiltak
 • Oppussing
 • Etterisolering

Personvern